Právní stanovisko

1. - Právní nárok
a) Na využívání těchto stránek neexistuje ze strany návštěvníků žádný právní nárok.

2. - Vlastnictví
a) Tyto webové stránky vlastní, provozuje a udržuje společnost Začněte žít s.r.o..
b) Tyto stránky byly vytvořeny za účelem, aby vám poskytovaly informace, zábavu a komunikaci. Na tyto stránky a všechny pozorovatelné složky těchto stránek, má společnost Začněte žít s.r.o. autorská práva.

3. - Práva autorská a průmyslové vlastnictví
a) Společnost Začněte žít s.r.o. neodpovídá za porušení autorského práva u dodaných rukopisů, článků, případně příloh k dodaným rukopisům. Za porušení těchto práv zodpovídá dodavatel rukopisů, článků, případně příloh, tedy autor, nebo osoba, která za autora poslala rukopis ke zpracování.
b) Dodavatel zprošťuje společnost Začněte žít s.r.o. veškerých vznesených požadavků na odškodnění, pokud porušení autorského práva nebo práva průmyslového vlastnictví bylo založeno na zveřejnění obsahu, který pocházel od dodavatele.

4. - Žádná nabídka či způsob naléhání
a) Společnost Začněte žít s.r.o. vynaložil velké úsilí, aby informace obsažené na této webové stránce byly přesné a aktuální.  
b) Informace poskytované na této webové stránce nepředstavují žádné naléhání k nákupu. Rozhodnutí zda nakoupit, nebo ne, je plně ponecháno na zákaznících a návštěvnících webových stránek.

5. - Omezení týkající se používání
a) Tyto webové stránky jsou k dispozici pouze pro vaše osobní použití. Nesmíte žádným způsobem kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, vyvěšovat, šířit, posílat ani pozměňovat celé tyto stránky ani jejich jakoukoliv část.
b) Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému, mimo odkazů, které jsou jasně určeny pro sdílení.
c) Jakákoliv jejich reprodukce přenos a další užití je přísně zakázáno. Žádosti o povolení pořízení kopie informací obsažených na této webové stránce adresujte společnosti Začněte žít s.r.o. - viz.kontakt.

6. - Omezení odpovědnosti
a) Společnost Začněte žít s.r.o. neponese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné zvláštních nebo následných škod, vzniklé z vašeho používání nebo spoléhání se na tyto webové stránky nebo na jejich obsah.
b) Společnost Začněte žít s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí na aktualizaci této webové stránky, nicméně nemá žádnou povinnost aktualizovat tyto webové stránky nebo jejich obsah a společnost Začněte žít s.r.o. neponese žádnou odpovědnost za jakékoli neprovedení aktualizace těchto informací.

7. - Odmítnutí záruk
a) Společnost Začněte žít s.r.o., ani neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti obsahu těchto webových stránek. V rozsahu dovolených zákonem společnost Začněte žít s.r.o. odmítá všechny záruky.
b) Společnost Začněte žít s.r.o. neodpovídá za aktuálnost, pravdivost či úplnost webové stránky.
c) Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo strojopisné chyby.
d) Společnost Začněte žít s.r.o. má právo nikoliv povinnost, podle vlastního uvážení, provést změny a aktualizaci libovolných informací obsažených na těchto webových stránkách a to bez předchozího upozornění.
e) Jazykové verze této webové stránky mohou být pro různé země a různé jazyky odlišné. Je to dáno specifikací dle dané země a jazyku.

8. - Reklama
a) Tyto webové stránky mohou obsahovat reklamní plochy, které jsou integrovány s reklamním partnerem. Velikost, formu, barvu, rozlišení, uspořádání webové stránky a umístění inzerce na stránkách ustanovuje výlučně Společnost Začněte žít s.r.o. a reklamní partner.
b) Společnost Začněte žít s.r.o. si také vyhrazuje právo změnit umístění zveřejněné inzerce, je-li to v zájmu přehlednosti a jasnosti webové stránky.

9. - Není povolen následující obsah v autorských dílech:
a) Společnost Začněte žít s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout  zveřejnění článku, příspěvku, fotografie, nebo jakéhokoli jiného produktu, jež odporují platnému právu.
b) Společnost Začněte žít s.r.o. si zakazuje posílat na svoji adresu, email, nebo emaily kolegů, jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, hanobící, obscénní, skandální, pobuřující, pornografické nebo znevažující materiály. Nebo jakýkoliv materiál, který by mohl vyzývat k takovému chování, jež by mohlo být považováno za kriminální čin, nebo být jinak protiprávní.
c) V takovém případě mohou být tito zadavatelé trvale vyloučeni z používání služeb, které jsou předmětem této webové stránky.
d) Společnost Začněte žít s.r.o. bude plně spolupracovat, s kterýmkoliv právo prosazující orgánem nebo na základě soudního příkazu nařizujícím nebo požadujícím odhalit, nebo pomoci identifikovat, případně lokalizovat libovolnou osobu, nebo osoby, posílající materiály nebo informace takovéto povahy.

10. - Odkazy na jiné webové stránky
a) Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou spravovány touto webovou stránkou.  Informace o výrobcích a službách jsou výhradní odpovědností každého jednotlivého prodejce. Vaše propojení z této webové stránky na jinou webovou stránku se děje na vaše vlastní nebezpečí.
b) Společnost Začněte žít s.r.o. není tedy dále odpovědná za ochranu soukromí či jiné praktiky webových stránek třetích stran. Návštěvník používá tyto informace na svojí vlastní zodpovědnost.

11. - Napadení virem, ztráta dat
a) Společnost Začněte žít s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost a nebude odpovědná za jakékoliv škody vzniklé z napadení vašeho počítače virem poškozujícím počítačové vybavení, software, data nebo jiné příslušenství na základě přístupu, užívání a prohledávání těchto stránek nebo jiných propojených stránek nebo internetu obecně.

12. - Záruka dostupnosti webových stránek
a) Dostupnost a kvalita těchto webových stránek závisí na příslušných technických možnostech. Není poskytována žádná záruka dostupnosti.

13. – Bezpečnost
a) Pokud kdokoliv nebude dodržovat podmínky pro užití těchto a následných stránek,  dopouští se protiprávního jednání a bude vůči němu uplatněno právo jurisdikce kam tyto webové stránky územně přináleží.
b) Společnost Začněte žít s.r.o. přistupuje k bezpečnosti či zneužití informací skutečně vážně, toto ustanovení o bezpečnosti se vztahuje na všechny účastníky, návštěvníky a kohokoliv jiného, kdo bude neoprávněně manipulovat s webovou stránkou či jejích jakoukoliv části.

14. - Výhrada práv
a) Společnost Začněte žít s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat, změnit, doplňovat nebo stáhnout tyto podmínky použití, nebo jejich část.

15. - Souhlas
a) Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto webové stránky. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách a při jejich porušení jste si vědomí právních následků.

16. - Odpovědnost za způsobené škody
a) Společnost Začněte žít s.r.o. vynakládá značné prostředky na monitorování webových stránek s obdobným obsahem, nebo stejnou činnosti podnikání. Proto důrazně varuje kohokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem zneužil tyto webové stránky a nebo zneužil jméno či obchodní značku Začněte žít s.r.o..
b) Jakákoliv neoprávněná manipulace s jakoukoliv části či celou webovou stránkou bude mít za následek to, že s původcem takovéto manipulace bude zahájeno řízení dle příslušného práva, a po původci takovéto manipulace bude uplatněna náhrada škody v plné míře.

 

Společnost Začněte žít s.r.o.