develop own website
Rozsah nabízených úkonů

Správa nemovitostí od Začněte žít s.r.o. - rozsah nabízených úkonů

• příprava uzavírání nájemních smluv (smluv na užívání bytu) k bytovým jednotkám ve svěřených nemovitostech a k svěřeným pozemkům dle pokynů vlastníka nebo společenství vlastníků, a to nejen pro lokalitu Liberec

• evidence a sledování nájemních smluv (smluv na užívání bytu), ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka nebo společenství vlastníků

• vymáhání dlužného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor, vyměřování poplatku z prodlení a podávání návrhů na zahájení soudního řízení

• provádění takových opatření, která povedou k nápravě v případech neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo v případech porušování pořádku a klidu v domě (viz § 711, odst.1, písmeno c. Občanského zákoníku)

• vedení a trvalá aktualizace a archivace technické evidence včetně pasportizace všech spravovaných domů, bytů a nebytových prostor prostřednictvím správního programu I-DES

• řádné a včasné poskytování služeb spojených s užíváním bytů a s nájmem nebytových prostor platícím nájemcům, zprostředkování všech služeb nezbytných pro chod objektů

• zajišťování povinností ukládaných právními, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy 

• smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, pevných paliv, vody, tepla a TUV, revizí a údržby výtahů, odvozu odpadků atd.

• placení faktur za dodávky služeb spojených s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek

• zajišťování informací směrem k nájemcům o případném přerušení dodávek médií dle předchozího bodu, včetně uvedení důvodu přerušení

• smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů a pozemků včetně údržby zeleně, nacházející se na pozemcích, a chodníků, přiléhajících ke spravovaným nemovitostem

• uplatňování a vymáhání (případně i soudní cestou) odstraňování závad a poškození, která byla způsobena v nemovitostech nájemci a osobami s nimi užívajícími byty a společné prostory nemovitostí

• kontrola bytových jednotek z hlediska jejich užívání stanoveným způsobem 

• kontrola včasného placení stanoveného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor

• zabezpečení údržby a běžných oprav nemovitostí v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů 

• zajišťování rozsáhlejších oprav (spolu s vlastníkem, nebo podle jeho pokynů): 

• výběrové řízení na zhotovitele

• prověření a podepsání smlouvy o dílo

• provádění pravidelných kontrol postupu a kvality prací

• organizování kontrolních dnů

• přebírání hotového díla

• uplatňování případných reklamací v záruční době

• nepřetržitá havarijní služba zajišťovaná kvalitní externí firmou

• technické prohlídky, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami

• předepisování a vybírání nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor od nájemců bytů a nebytových prostor v souladu s platnými právními předpisy, případně dle pokynů vlastníka a ve stanovených termínech

• provádění vyúčtování služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů v termínu nejpozději do 30.4. následujícího roku, čímž se rozumí termín doručení nájemcům k připomínkování

• zajišťování provozu tepla tam, kde je teplo z centrálních zdrojů, domovních či blokových kotelen:

• zajišťování odečtů poměrových měřidel tepla a teplé užitkové vody vč. rozúčtování v souladu s vyhl.372/2001 Sb.

• zajišťování provozu lokálních i blokových kotelen a výměníkových stanic vč. obsluhy, v souladu s požadavky legislativních předpisů BOZ a životního prostředí

• zajišťování dodávek paliva a tepla vč. uzavírání smluv s dodavateli a z nich plynoucích povinností

• tvorba cenových kalkulací v souladu se zákonem o cenách a následnými cenovými předpisy, vztahujícími se k věcnému usměrňování cen

• zajišťování dodávek tepla z centrálních zdrojů tepla uzavírání smluv – vzhledem k lokalitě (Praha) - s Pražskou teplárenskou a.s., korekce odběrových diagramů tepla s dodavatelem, kontrola měsíční fakturace, roční vyhodnocování, vyúčtování nákladů na dodávku

• vedení účetnictví spojené se správou domů podle zvláštních předpisů

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

zpět na úvod:

Adresa

Začněte žít s.r.o.
Jahodova 2240
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25951629
DIČ: CZ25951629

Kontakt

Email: info@zacnetezit.cz
telefon:  +420 731 071 863
číslo účtu:
2001982308 / 2010