bootstrap html templates
Reklamační řád


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Začněte žít s.r.o.,  se sídlem Jahodova 2240, Havlíčkův Brod, 580 01, identifikační číslo: 25951629, plátce DPH (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na 
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či  právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zacnetezit.cz, a to 
prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zacnetezit.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou  dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,  a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné 
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním  zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména  s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené  s balením a dodáním zboží - "poštovné". Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní  platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,  vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu elektronicky a je ke stažení po uskutečnění objednávky v sekci - objednávky. V papírové podobě pak zasílám pouze na vyžádání. 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. 
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,  má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího. 
4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku  ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu (celkem máte na vrácení 24 dní na vrácení). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nenošené a, je-li to možné, v původním obalu a s původním označením. 
4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. 
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu  (poníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. 
4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká  prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,  že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným  způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 
5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE 
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční  odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). 
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména,  že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 
6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní  smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během tří (3) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
6.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní  smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). 
6.5. Celková lhůta pro vytknutí vady u prodávaného zboží je dva roky.
6.6. Doba, po kterou je předpokládána existence vady již při převzetí zboží je jeden rok. V situaci, kdy  se na zboží projeví vada v prvním roce, musí prodejce prokázat, že v době převzetí, zboží vadné nebylo. Že se při prodeji nejednalo u prodávaného zboží na první pohled o viditelné nežádoucí vlastnosti - nevhodný materiál, povrchové, vzhledové, konstrukční nebo funkční vady zboží. Pokud to neprokáže, reklamaci uzná. V druhém roce od prodeje zboží musí prokázat spotřebitel, že zboží není vadné, chybné a reklamováno z důvodu používání a opotřebení zboží. 
6.7. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od jejího uplatnění, tedy od oznámení záměru vytknout  vadu produktu. V této lhůtě je nově také nutné informovat spotřebitele o jejím vyřízení. Aby mohla být reklamace úspěšná, je třeba přesně uvést v reklamačních protokolech a prodejce to vyžaduje, i funkční kontakt na spotřebitele, abyste mohl spotřebitele informovat o vyřízení reklamace. Pokud zákazník není součinný a nezašle zboží zpět v přiměřené době, případně pokud nereaguje na jím uvedený kontakt v reklamačním protokolu, má e-shop právo zamítnout reklamaci. 
6.8. V případě neschopnosti dodavatele vyřídit reklamaci podanou zákazníkem do 30 dnů od podání  reklamace zákazníkem (vliv druhých stran, např. závislost dodání části reklamovaného zboží dodávkou podstatného část věcí: materiálu, surovin…, jichž je potřeba k výrobě zboží), se vždy se spotřebitelem sjednává delší doba vyřízení individuálně. 
6.9. V případě, kdy si spotřebitel nepřevezme opravenou věc, případně kdy se opravená věc po  uplynutí 30 dnů ode dne výzvy k převzetí / nepřevzetí zboží od přepravce, bude na reklamované zboží účtováno u dodavatele skladné a to ve výši 0,1 % denně z původní pořizovací ceny zboží. 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní  obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 
7.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů  třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost  prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě  a není přístupná.

Začněte žít s.r.o.
Václav Řehák
jednatel

V Liberci dne 13.03.2020

Adresa

Začněte žít s.r.o.
Jahodova 2240
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25951629
DIČ: CZ25951629

Kontakt

Email: info@zacnetezit.cz
telefon:  +420 731 071 863
číslo účtu:
2001982308 / 2010