best free html templates

Právní stanovisko


Provozovatel: Začněte žít s r.o., Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25951629
1. - Právní nárok
a) Na využívání těchto stránek neexistuje ze strany návštěvníků žádný právní nárok. 

2. - Vlastnictví
a) Tyto webové stránky vlastní, provozuje a udržuje Začněte žít s.r.o. 
b) Tyto stránky byly vytvořeny za účelem, aby vám poskytovaly informace, zábavu a komunikaci. 
Na tyto stránky a všechny pozorovatelné složky těchto stránek, má Začněte žít s.r.o. autorská práva. 
3. - Práva autorská a průmyslové vlastnictví
a) Začněte žít s.r.o. neodpovídá za porušení autorského práva u dodaných rukopisů, případně příloh k dodaným rukopisům. Za porušení těchto práv zodpovídá zadavatel, tedy autor, nebo osoba, která za autora poslala rukopis ke zpracování. 
b) Zadavatel zprošťuje Začněte žít s.r.o. veškerých vznesených požadavků na odškodnění,  pokud porušení autorského práva nebo práva průmyslového vlastnictví bylo založeno na zveřejnění obsahu, který pocházel od zadavatele. 
4. - Žádná nabídka či způsob naléhání
a) Začněte žít s.r.o. vynaložila velké úsilí, aby informace obsažené na této webové stránce byly přesné a aktuální. 
b) Informace poskytované na této webové stránce nepředstavují žádné naléhání k nákupu. 
Rozhodnutí zda nakoupit, nebo ne, je plně ponecháno na zákaznících a návštěvnících webových stránek. 
5. - Omezení týkající se používání
a) Tyto webové stránky jsou k dispozici pouze pro vaše osobní použití. Nesmíte žádným  způsobem kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, vyvěšovat, šířit, posílat ani pozměňovat celé tyto stránky ani jejich jakoukoliv část. 
b) Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému, mimo odkazů, které jsou jasně určeny pro sdílení. 
c) Jakákoliv jejich reprodukce přenos a další užití je přísně zakázáno. Žádosti o povolení pořízení kopie informací obsažených na této webové stránce adresujte Začněte žít s.r.o. - viz.email. 
6. - Omezení odpovědnosti 
a) Začněte žít s.r.o. neponese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné zvláštních nebo následných škod, vzniklé z vašeho používání nebo spoléhání se na tyto webové stránky nebo na jejich obsah. 
b) Začněte žít s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí na aktualizaci této webové stránky, nicméně nemá žádnou povinnost aktualizovat tyto webové stránky nebo jejich obsah a Začněte žít s.r.o. neponese žádnou odpovědnost za jakékoli neprovedení aktualizace těchto informací. 
7. - Odmítnutí záruk
a) Začněte žít s.r.o., ani neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti obsahu těchto webových stránek. V rozsahu dovolených zákonem Začněte žít s.r.o. odmítá všechny záruky. 
b) Začněte žít s.r.o. neodpovídá za aktuálnost, pravdivost či úplnost webové stránky. 
c) Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo strojopisné chyby. 
d) Začněte žít s.r.o. má právo nikoliv povinnost, podle vlastního uvážení, provést změny a aktualizaci libovolných informací obsažených na těchto webových stránkách a to bez předchozího upozornění. 
e) Jazykové verze této webové stránky mohou být pro různé země a různé jazyky odlišné. Je to dáno specifikací dle dané země a jazyku
 8. - Reklama 
a) Tyto webové stránky mohou obsahovat reklamní plochy, které jsou integrovány s reklamním partnerem. Velikost, formu, barvu, rozlišení, uspořádání webové stránky a umístění inzerce na stránkách ustanovuje výlučně Začněte žít s.r.o. a reklamní partner. 
b) Začněte žít s.r.o. si také vyhrazuje právo změnit umístění zveřejněné inzerce, je-li to v zájmu přehlednosti a jasnosti webové stránky. 
9. - Není povolen následující obsah v autorských dílech:
a) Začněte žít s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout vytvoření publikace, knihy, nebo jakéhokoliv jiného produktu, jež odporují platnému právu. 
b) Začněte žít s.r.o. si zakazuje posílat na svoji adresu, email, nebo emaily kolegů, jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, hanobící, obscénní, skandální, pobuřující, pornografické nebo znevažující materiály. Nebo jakýkoliv materiál, který by mohl vyzývat k takovému chování, jež by mohlo být považováno za kriminální čin, nebo být jinak protiprávní. 
c) V takovém případě mohou být tito zadavatelé trvale vyloučeni z používání služeb které jsou předmětem této webové stránky. 
d) Začněte žít s.r.o. bude plně spolupracovat, s kterýmkoliv právo prosazující orgánem nebo na základě soudního příkazu nařizujícím nebo požadujícím odhalit, nebo pomoci identifikovat, případně lokalizovat libovolnou osobu, nebo osoby, posílající materiály nebo informace takovéto povahy. 
10. - Odkazy na jiné webové stránky
a) Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou spravovány touto webovou stránkou. Informace o výrobcích a službách jsou výhradní odpovědností každého jednotlivého prodejce. Vaše propojení z této webové stránky na jinou webovou stránku se děje na vaše vlastní nebezpečí. 
b) Začněte žít s.r.o. není tedy dále odpovědný za ochranu soukromí či jiné praktiky webových stránek třetích stran. Návštěvník používá tyto informace na svojí vlastní zodpovědnost. 
11. - Napadení virem, ztráta dat
a) Začněte žít s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost a nebude odpovědná za jakékoliv škody vzniklé z napadení vašeho počítače virem poškozujícím počítačové vybavení, software, data nebo jiné příslušenství na základě přístupu, užívání a prohledávání těchto stránek nebo jiných propojených stránek nebo internetu obecně. 
12. - Záruka dostupnosti webových stránek
a) Dostupnost a kvalita těchto webových stránek závisí na příslušných technických možnostech. 
b) Není poskytována žádná záruka dostupnosti. 
13. – Bezpečnost
a) Pokud kdokoliv nebude dodržovat podmínky pro užití těchto a následných stránek, dopouští se protiprávního jednání a bude vůči němu uplatněno právo jurisdikce Velké Británie, kam tyto webové stránky územně přináleží. 
b) Začněte žít s.r.o. přistupuje k bezpečnosti či zneužití informací skutečně vážně, toto ustanovení o bezpečnosti se vztahuje na všechny účastníky, návštěvníky a kohokoliv jiného, kdo bude neoprávněně manipulovat s webovou stránkou či jejích jakoukoliv části. 
c) Toto ustanovení se vztahuje i na v jiných státech nezletilé, protože ve Velké Británii, kam tyto webové stránky územně přináleží, platí: »Dost staré na zločin, dost staré na trest.« 
14. - Výhrada práv
a) Začněte žít s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat, změnit, doplňovat nebo stáhnout tyto podmínky použití, nebo jejich část. 
15. - Souhlas
a) Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto webové stránky. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami vedenými na těchto webových stránkách a při jejich porušení jste si vědomí právních následků. 
16. - Odpovědnost za způsobené škody
a) Začněte žít s.r.o. vynakládá značné prostředky na monitorování webových stránek s obdobným obsahem, nebo stejnou činnosti podnikání. Proto důrazně varuje kohokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem zneužil tyto webové stránky a nebo zneužil jméno či obchodní značku Začněte žít s.r.o. 
b) Jakákoliv neoprávněná manipulace s jakoukoliv části či celou webovou stránkou bude mít za následek to, že s původcem takovéto manipulace bude zahájeno řízení dle příslušného práva, a po původci takovéto manipulace bude uplatněna náhrada škody v plné míře. 
17. - Rozhodné právo a jurisdikce 
a) Začněte žít s.r.o. - tyto webové stránky provozuje a kontroluje z různých míst ve Velké Británii. A jako takové jsou informace obsažené na této stránce tímto považovány za poskytnuté ve Velké Británii, a řídí se zákony Velké Británie, jim také podléhají, a vy se v nejvyšší míře povolené zákonem podřizujete výhradní jurisdikci soudu Velké Británie. 


Začněte žít s.r.o. 
Václav Řehák 
jednatel 
V Liberci dne 18.07.2020

Adresa

Začněte žít s.r.o.
Jahodova 2240
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25951629
DIČ: CZ25951629

Kontakt

Email: info@zacnetezit.cz
telefon:  +420 731 071 863
číslo účtu:
2001982308 / 2010